Spletna poslovalnica

Лична карта

Назив: Друштво за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје
Скратен назив: КД Фондови АД Скопје
Седиште: ул. Партизански одреди бр. 14A, влез 1, кат 2/2, Скопје-Центар
Телефони: +389 2 60 90 301; +389 2 60 90 303;  +389 2 60 90 304;  +389 2 60 90 305
ИНФО ТЕЛЕФОН: 02 60 90 300
Факс:
+389 2 60 90 302
Електронска адреса:
Интернет страна:
Број на одобрение за работа: 07-726/15 од 19.05.2008 година, издадено од КХВ
Матичен број: 6364578
Даночен број: 4030008031852
Трансакциска сметка: 250001002317504, отворена во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
Шифра на дејност: 66.30 - Дејности на управување со фондови
Основна главнина: 695.000,00 EUR во денарска противвредност по среден курс на НБРМ
Овластен ревизор: Друштво за ревизија, проценка и финансиски консалтинг Б и Љ, Боро и
Љупчо ДОО Скопје
Надзорна институција: Комисија за хартии од вредност на Република Македонија
Акционери со квалификувано учество:
KD Skladi d.o.o., Dunajska cesta 63,1000 Ljubljana
ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24