Spletna poslovalnica

КД БРИК, акциски фонд

Акти на фондот

Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД БРИК претставува јавен повик за купување на удели.

Податоците кои се содржани во Проспектот, заедно со одредбите од Статутот на фондот, со којшто се уредуваат правните односи на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје со сопствениците на удели во фондот, создаваат правна целина која ги содржи сите потребни информации, врз основа на кои потенцијалните вложувачи можат да донесат разумна одлука за вложување во фондот.

Пред донесувањето на одлука за вложување, секој потенцијален инвеститор е должен внимателно да ги прочита одредбите од Проспектот и Статутот, со цел да дознае за каков вид на вложување станува збор, како и за ризиците поврзани со вложувањето во овој фонд.

ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24